Algemene Voorwaarden Kunstuitleen Voorschotense Kunstkring (VKK)

VKK bemiddelt voor de individuele leden (kunstenaars) van de VKK.

VKK biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid onder de navolgende bepalingen kunstwerken van haar leden te huren. In deze Algemene Voorwaarden wordt het lid dat een kunstwerk verhuurt 'verhuurder' genoemd en de particulier of het bedrijf dat een kunstwerk huurt ‘huurder’.

Eisen aan de huurder

1. Een particulier of bedrijf dat een kunstwerk wil huren, dient ‘Vriend’ (donateur) van de VKK te zijn of binnen één maand te worden op het moment dat de (ver)huur ingaat en minimaal te blijven, zolang de (ver)huur doorloopt. Een Vriend van de VKK is een donatie van minimaal € 20 per kalenderjaar verschuldigd. Een Vriend die als zodanig wenst te worden uitgeschreven, dient dit voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar aan de VKK te melden en met ingang van het nieuwe kalenderjaar geen kunstwerk meer via de VKK in huur te hebben.

2. De huurder dient het kunstwerk vooraf te reserveren via de Kunstuitleenpagina’s op de site van de VKK en het kunstwerk af te halen op de door de VKK bepaalde datum, tijd en plaats onder gelijktijdige ondertekening van een in drievoud op te maken huurovereenkomst, waarvan één exemplaar is bestemd voor de huurder, één exemplaar voor de verhuurder en één exemplaar voor de VKK. De VKK is gerechtigd namens de verhuurder op te treden en de huurovereenkomst te ondertekenen.

3. De huurprijs van het kunstwerk moet bij het in ontvangst nemen daarvan volledig aan de VKK worden voldaan, die verplicht is het ontvangen bedrag onder aftrek van een bemiddelingsbijdrage van 20% door te boeken naar/uit te betalen aan de verhuurder.  

4. De huurder dient bij het aangaan van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) te tonen en een document waaruit zijn adres onomstotelijk blijkt.

Eisen aan de verhuurder

5. De verhuurder dient lid te zijn en te blijven van de VKK zolang de huurovereenkomst loopt.

6. De verhuurder machtigt de VKK namens hem overeenkomsten inzake (ver)huur en (ver)koop af te sluiten.

7. De verhuurder vrijwaart de VKK van claims bij het verloren gaan, beschadigd raken, het niet terug bezorgen van via de VKK verhuurde kunstwerken en/of achterwege blijven van betaling van verschuldigde huur- en/of koopbedragen door de huurder.

Huurprijzen en huurtermijnen

8. De huurprijs bedraagt 1% van de door de verhuurder bepaalde verkoopprijs van het kunstwerk per maand zo nodig naar boven afgerond op € 5,00 of het dichtstbijzijnde veelvoud daarvan. In de huurprijs is eventuele door de verhuurder af te dragen BTW inbegrepen.

9. De huurtermijn bedraagt zes maanden, waarbij een afwijking van enige dagen door de VKK is toegestaan, zonder dat dit consequenties heeft voor de te betalen huurprijs.

10. Een gehuurd kunstwerk dient door de huurder op de afgesproken dag in ongeschonden staat bij de VKK te worden ingeleverd. Indien de huurder de huurtermijn eenmalig wenst te verlengen dient hij het kunstwerk opnieuw te reserveren en op de afgesproken dag bij de VKK langs te komen voor het opmaken van een nieuwe huurovereenkomst en betaling van de nieuwe huurtermijn. Verlenging met een derde huurtermijn is niet toegestaan.

11. Op het moment van terugbrengen kan de huurder een ander door hem gereserveerd kunstwerk afhalen, waarbij dezelfde procedure wordt gevolgd als bij een eerste huur. 

12. Indien de huurder nalaat het kunstwerk op de afgesproken dag in te leveren, wordt hij geacht voor elke maand of deel daarvan dat hij in gebreke blijft 5% van de huurprijs aan de verhuurder schuldig te worden. 

Aankoop van een kunstwerk

13. De verhuurder heeft het recht een kunstwerk niet voor verkoop beschikbaar te stellen, ondanks dat een (fictieve) verkoopprijs is vastgesteld.

14. De huurder heeft –mits het kunstwerk al niet voor de volgende huurperiode door een derde is gereserveerd- tijdens de huurperiode en de dag waarop het kunstwerk moet worden teruggebracht het eerste recht van koop van een door hem gehuurd kunstwerk tegen de verkoopprijs onder aftrek van 50% van de door hem betaalde huur en 10% korting op de verkoopprijs omdat hij Vriend van de VKK is.  

 De omgang met het kunstwerk

15. De huurder dient zelf op adequate wijze het transport naar en van zijn adres te verzorgen tenzij anders met de verhuurder overeengekomen. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de huurder.

16. Voor een veilig vervoer van het kunstwerk is het gebruik van beschermmateriaal verplicht. De huurder ontvangt van de verhuurder bij een eerste huur eenmalig gratis beschermmateriaal. Op de terugbrengdag na afloop van de huurtermijn dient het beschermmateriaal tezamen met het kunstwerk te worden ingeleverd.

17. De huurder is verplicht als een goed huisvader voor een gehuurd kunstwerk te zorgen.

18. Het is de huurder niet toegestaan het kunstwerk aan derden over te dragen.

 Aansprakelijkheid huurder

19. De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan een kunstwerk die is ontstaan tijdens de huurperiode en/of het vervoer.

20. De huurder is verplicht beschadiging, vermissing of verloren gaan van een gehuurd kunstwerk onmiddellijk aan de VKK te melden. Van diefstal dient aangifte bij de politie te worden gedaan. Het bewijs van aangifte bij de politie moet aan de verhuurder worden overlegd.

21. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan een gehuurd kunstwerk verrichten, noch dit door derden laten verzorgen.

22. Kosten van schade aan het inlijstwerk (lijst-, glas- en passe-partoutschade) ontstaan tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. 

23. Kosten van schade aan eigendommen van de huurder, veroorzaakt door een gehuurd kunstwerk kunnen niet op de verhuurder worden verhaald.

Adreswijziging

24. In geval van adreswijziging tijdens de huurperiode is de huurder verplicht de VKK onmiddellijk per brief of email in kennis te stellen.

25. Het is niet toegestaan een gehuurd kunstwerk zonder voorafgaande toestemming van de VKK naar een ander adres over te brengen dan aan de VKK bekend gemaakt bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Nalatigheid

26. De verhuurder is gerechtigd alle kosten ontstaan door nalatigheid van de huurder, in welke zin dan ook op de huurder te verhalen en kan daarbij een beroep doen op ondersteuning door de VKK.

27. De verhuurder is tevens gerechtigd het kunstwerk direct terug te eisen zonder restitutie van al betaalde huur over nog niet verstreken maanden, indien hem ter ore komt dat de huurder handelt in strijd met dit reglement en de door hen gesloten overeenkomst van huur en verhuur.

Wijzigingen

28. De VKK heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Huurders en verhuurders worden geacht met wijzigingen in te stemmen als zij niet binnen één maand na bekendmaking daarvan per brief of email bezwaar hebben gemaakt. Indien een huurder en/of verhuurder bezwaar maakt, wordt de huurovereenkomst tussen hen geacht te zijn ontbonden. Al betaalde huur over nog niet verstreken maanden wordt in dat geval door de verhuurder aan de huurder gerestitueerd onder gelijktijdige inlevering van het kunstwerk door de huurder aan de verhuurder.

Versie december 2016